Adatvédelem

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az Első Roma Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelési és adatvédelmi Tájékoztatója

Általános rendelkezések

Az Első Roma Média Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő érintetteket (a továbbiakban: Felhasználó(k)) a jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint tájékoztatja a szolgáltatások keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenysége elveiről és szabályairól.

A Szolgáltató adatai

Az adatkezelő (a továbbiakban: Szolgáltató) neve:       Első Roma Média Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                                              1012 Budapest, Márvány utca 17.

Cégjegyzékszáma:                                                   01-09-384496 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:                                                              29251009-2-41

Képviselő:                                                               Andrejszki Zoltán Gábor

A Szolgáltató e-mail címe:                                       info@dikhtv.hu

Honlap címe:                                                          www.dikhtv.hu

Központi telefonszáma:                                          

Irányadó jogszabályok

A Szolgáltató az adatkezelési tevékenységét az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végzi, különösen az alábbi jogszabályoknak megfelelően:

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR, hatályos: 2018. május 25. napjától),

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.),

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: Grtv.),

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.),

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló (a továbbiakban: Ptk.)

A Tájékoztató hatálya

A Tájékoztató hatálya a Szolgáltató sajtótermékeinek kiadásához és terjesztéséhez, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan adatkezelésekre, amelyek a Szolgáltató sajtótermékeiben és weboldalán megjelenített, vagy a Szolgáltató weboldalán található linken keresztül elérhető, a Szolgáltatótól eltérő személyek vagy szervezetek által közzétett tartalmakhoz, hirdetésekhez, egyéb marketing tevékenységekhez kapcsolódnak. E személyek és szervezetek adatkezeléséért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Tájékoztató közzététele és módosítása

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a Szolgáltató székhelyén, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett radiodikh.hu weboldal kezdőlapján. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására, amelynek esetén a módosított Tájékoztatót a jelen pontban foglaltak szerint elérhetővé teszi.

Az Adatkezelés IRÁNYELVEI ÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés és adatvédelem irányelvei

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve:

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

Célhoz kötöttség elve:

A Szolgáltató személyes adatokat meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

Adattakarékosság elve:

A Szolgáltató az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, illetve a szükségesre korlátozódó személyes adatokat kezel.

Pontosság elve:

A Szolgáltató által kezelt személyes adatoknak pontosak és naprakészek, a Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.

Korlátozott tárolhatóság elve:

A Szolgáltató személyes adatokat olyan formában tárol, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve:

A Szolgáltató a személyes adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve:

A Szolgáltató felelős a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelésért, továbbá képes e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés jogalapja:

Személyes adatot a Szolgáltató akkor kezelhet, ha

 1. a Felhasználó hozzájárult személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez;
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően a Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. az adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 4. az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 5. az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
 6. az adatkezelés a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő érdekei.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a személyes adat szolgáltatásához kötött szolgáltatások nyújtását megszünteti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti, illetve a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettségekhez kapcsolódó további adatkezelés jogszerűségét.

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A Felhasználó által megadott személyes adatok helytállóságáért és megfelelőségéért, továbbá a Felhasználó által megadott személyes adatokkal történő valamennyi felhasználói aktivitásért kizárólag a Felhasználó felel, a Szolgáltató ezzel kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár.

A 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak kezeléséhez a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása szükséges, ennek hiányában 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adata nem kezelhető. A Szolgáltató az elérhető technológiára figyelemmel ésszerű erőfeszítéseket teszi meg ilyen esetekben annak ellenőrzésére, hogy a hozzájárulást a szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg.

A Szolgáltató nem kezel faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatokat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatokat, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatokat (személyes adatok különleges kategóriái).

A Szolgálató egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódó adatkezelések RÉSZLETES SZABÁLYAI

A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódó felhasználói személyes adatokat kizárólag célhoz kötötten, az adott adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének megkezdésével egyidejűleg elfogadja a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési feltételeket.

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal (radiodikh.hu) használata:

A Szolgáltató által üzemeltetett radiodikh.hu weboldal regisztráció nélkül szabadon látogatható.

A weboldal megtekintése során a Szolgáltató szerverei a technikai működéshez kapcsolódóan automatikusan, a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül rögzítik a Felhasználó számítógépének a Szolgáltatás igénybevétele során generálódó alábbi adatait: a Felhasználó IP címe, a Felhasználó által használt számítógép operációs rendszerének és böngésző programjának adatai, a weblapon tett látogatás kezdő és befejező időpontja, a belépő és a kilépő oldal URL-je.

Az így rögzített adatok a Felhasználó személyes adataival – jogszabály által kötelezően előírt esetek kivételével – nem összekapcsolhatók. A rögzített adatokat a Szolgáltató statisztikai adatokká dolgozza fel, és kizárólag látogatottsági statisztikai célokra, a felhasználói szokások általános elemzésére, a Szolgáltató szolgáltatásai minőségének növelésére, az informatikai rendszer technikai fejlesztésére, a honlap működésének ellenőrzésére használja fel.

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.

A weboldal megtekintése során a Szolgáltató egyes szolgáltatásai a Felhasználó számítógépére egyedi azonosítót, ún. cookie-t küldenek. A cookie-k a Felhasználó részére személyre szabott szolgáltatások nyújtásának megkönnyítését szolgálják.

A cookie-k alkalmazása során a Szolgáltató személyes adatokat nem kezel.

A cookie fogadásának Felhasználó általi tiltása, illetve a cookie Felhasználó általi törlése a weboldal látogatásának nem akadálya, de egyes szolgáltatások igénybevétele csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges.

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató:

 • Amazon Web Services Inc. (410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, US)

A weboldal látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését végző szolgáltatók:

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatóval a Szolgáltató nyilvánosan közzétett elérhetőségein kapcsolatba lép, úgy a Szolgáltató rögzíti a Felhasználó nevét, továbbá

 • postai úton történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó levelezési címét,
 • telefonon történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó telefonszámát, illetve a telefonbeszélgetés hangfelvételét,
 • e-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén a Felhasználó levelezési címét.

Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, illetve a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügylet Szolgáltató általi intézése.

A Felhasználók személyes adatainak kezelésében a Szolgáltató alkalmazásában álló munkavállalók, és a Szolgáltató által egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek vesznek részt.

A Szolgáltató az ügylet intézéséhez igénybe veheti az ügylet tárgya szerinti külső szolgáltatók közreműködését, akik részére a Felhasználó személyes adatait szükség szerint továbbíthatja.

A Szolgáltató a Felhasználó rögzített személyes adatait a kapcsolatfelvétel tárgyát képező ügylet elintézésének befejezését követő 90 napig kezeli, illetve ezen belül addig, amíg a Felhasználó egyébként nem kéri a személyes adatainak törlését. Amennyiben a Szolgáltató jogos érdeke a Felhasználó személyes adatainak további kezelését indokolja, a személyes adatokat a Szolgáltató jogos érdekének fennállásáig kezeli.

Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A Szolgáltató által kezelt személyes adatokhoz a Szolgáltató azon munkavállalói és a Szolgáltató által egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony alapján foglalkoztatott személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a munkaszerződésükből, vagy egyéb szerződésükből fakadó kötelezettségeik teljesítéséhez szükséges.

A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz az annak érdekében, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek a Szolgáltató utasításának megfelelően kezeljék a személyes adatokat.

Az adatkezelés során a Szolgáltató nevében a Szolgáltatóval írásban megkötött szerződés alapján a Tájékoztatóban megnevezett adatfeldolgozók is közreműködnek, akik részére a Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat adatfeldolgozás céljából átadni.

A Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés követelményeinek való megfelelését és a Felhasználók jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozók tevékenységük során személyes adatokat kizárólag a Szolgáltató a döntéseinek végrehajtása érdekében, a Szolgáltató írásbeli utasításai alapján kezelnek.

A Szolgáltató jogszabály vagy jogerős hatósági határozat alapján jogosult és köteles a jogszerűen rendelkezésére álló személyes adatot harmadik személynek vagy az illetékes hatóságoknak kiadni.

A fentieken túlmenően a Szolgáltató személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át.

Adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása, a megvalósítás költségei, az adatkezelés jellege, körülményei és céljai, valamint a Felhasználók jogait érintő kockázatok figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy megfelelő adatbiztonságot garantálja, ennek keretében megakadályozza különösen a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést.

E kötelezettségek megtartását a Szolgáltató minden olyan harmadik személy részére előírja, akiknek adattovábbítás keretében személyes adatokat ad át.

A Szolgáltató az általa végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

A Szolgáltató késedelem nélkül, lehetőség szerint az arról való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (a továbbiakban: NAIH, vagy felügyeleti hatóság) az adatkezelése során bekövetkező adatvédelmi incidenseket, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a Felhasználók jogaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználók jogaira nézve, a Szolgáltató késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről.

Ha a Szolgáltató által végzett adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – módja, típusa – valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználók jogaira nézve, a Szolgáltató az adatkezelés megkezdését megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés a Szolgáltató által a kockázat mérséklése céljából tett intézkedések hiányában valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a Szolgáltató a személyes adatok kezelését megelőzően konzultál a felügyeleti hatósággal.

A Felhasználók jogai

A Felhasználó jogai a Szolgáltató adatkezeléséhez kapcsolódóan

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást kapjon a Szolgáltatóról és képviselőjéről, a tervezett adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a Szolgáltató jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén, a Szolgáltató jogos érdekéről, az adatkezelés időtartamáról, vagy az időtartam meghatározásának szempontjairól, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogról, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint az az adatszolgáltatás elmaradásának következményeiről (tájékoztatás joga).

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésre (a személyes adatokhoz való hozzáférés joga).

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat (helyesbítéshez való jog).

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog). A Szolgáltató nem köteles a személyes adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, statisztikai célból, a Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, a személyes adatok pontosságának Szolgáltató általi ellenőrzése időtartamára,
 • az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényei érvényesítéséhez
 • a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben (az adatkezelés korlátozásához való jog).

A korlátozás időtartama alatt a Felhasználó személyes adatait a tárolás kivételével csak az Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

A Felhasználó jogosult arra, hogy az általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Felhasználó– ha ez technikailag megvalósítható – kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (adathordozhatósághoz való jog).

A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. A Felhasználó tiltakozása esetén a Szolgáltató a személyes adatokat csak akkor kezelheti tovább, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést megalapozó kényszerítő erejű jogos okok elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel szemben, vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog).

A Felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (automatizált döntéshozatal).

A Szolgáltató eljárása a Felhasználó jogainak érvényesítése érdekében

A Szolgáltató a Felhasználó részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információt és tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva írásban – ideértve az elektronikus utat is –, vagy a Felhasználó kérésére szóban adja meg.

A Szolgáltató a Felhasználó jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Felhasználót nem áll módjában azonosítani. Ha a Szolgáltatónak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges információk megadását kérheti.

A Szolgáltató köteles a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelte,
 • a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatok kezelése jogellenes,
 • a személyes adatokat a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A Szolgáltató minden olyan harmadik felet tájékoztat a felhasználói adatok valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

A kérelem összetettsége és a kérelmek száma alapján szükség esetén a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a tájékoztatást elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Felhasználó azt másként kéri.

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó részére adandó tájékoztatást és a Felhasználó kérelmére szükséges intézkedéseket díjmentesen kell biztosítani. Egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Szolgáltatót terheli.

Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató általi adatkezeléssel kapcsolatos kérdésével, észrevételével, panaszával egyeztetést kezdeményezhet a Szolgáltatóval, az alábbi elérhetőségeken:

 • postacím:                                                                 1012 Budapest, Márvány utca 17.
 • telefon:                                                                   
 • email:                                                                       info@radiodikh.hu

Amennyiben a Felhasználó jogai sérelme esetén nem kíván a Szolgáltatóval egyeztetni, az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

A NAIH elérhetőségei:

 • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C,
 • postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
 • telefonszám: +36 1 391 1400,
 • fax: +36 1 391 1410,
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
 • honlap: naih.hu.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a per a Felhasználó választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A per elbírálása során a bíróság soron kívül jár el.

Budapest, 20201. 12. 17.