Általános Szerződési Feltételek

A Első Roma Média Kft. által nyújtott hirdetési szolgáltatások

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

I. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az Első Roma Média Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17., cégjegyzékszám: 01 09 384496, adószám: 29251009-2-41, a továbbiakban „Kiadó”) vagy a cégcsoportjához tartozó vállalkozások által kiadott valamennyi a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: „Smtv.”) 1.§ 6. pontja szerinti internetes sajtótermékben biztosított hirdetési felületeken nyújtott hirdetési szolgáltatások megrendelői (a továbbiakban: „Megrendelő”) általi igénybevételének részletes feltételeit szabályozza, valamint a közvetlenül vagy közvetetten tulajdonolt, illetve működtetett, Magyarországon terjesztett magyar nyelvű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásokban közzétett támogatási, termékmegjelenítés, valamint az egyedi reklám típusú kereskedelmi közleményekre vonatkozik, függetlenül az ilyen kereskedelmi közleményeket értékesítő szolgáltató személyétől. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed továbbá ezekben a médiaszolgáltatásokban közölt rádiós műsorablakokra, a társadalmi célú reklámokra, közérdekű közleményekre, társadalmi célú közérdekű szerepvállalással kapcsolatos tájékoztatás vállalások szabályaira is.

 

A támogatási/termékmegjelenítési, valamint az egyedi/speciális típusú reklámok, rádiós műsorablakok megjelenési felületeire az értékesítési és hirdetésszervezési tevékenységet elsődlegesen az Első Roma Média Kft. (székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17., cégjegyzékszám: 01 09 384496, adószám: 29251009-2-41) – végzi.

 

Az Első Roma Média Kft. bármikor jogosult a fenti értékesítés-és hirdetésszervezés jogait – részben vagy egészben – írásban kötött szerződés alapján más harmadik személynek átruházni, illetve erre harmadik személyt az értékesítési tevékenységgel megbízni. A megrendelő harmadik személlyel szemben ez csak akkor válik hatályossá, ha erről a körülményről az Első Roma Média Kft. előzetesen írásos tájékoztatást nyújtott vagy az értékesítő harmadik személyt írásos nyilatkozatában meghatalmazta.

 

A Kiadó cégcsoportjához tartozó vállalkozásnak kell tekinteni különösen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 15.§ (2) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő cégcsoportot.

 

2. Hirdetési szolgáltatások igénybevételére irányuló jogviszony létrejöhet:

 • a Megrendelő hirdetés közzétételére irányuló megrendelésével és annak a Kiadó általi visszaigazolásával,
 • a Megrendelő és a Kiadó között megkötött egyedi szerződéssel,
 • reklámközvetítő vállalkozás, mint Megrendelő és a Kiadó között megkötött éves ügynökségi keretszerződéssel.

 

3. A hirdetési szolgáltatások igénybevételére irányuló jogviszony keretében

 • a Kiadó vállalja, hogy a Megrendelő által megrendelt kereskedelmi és egyéb közlemények (a továbbiakban: „Hirdetés”) közzététele céljából díjfizetés ellenében hirdetési felületet biztosít, és a Megrendelő Hirdetéseit a visszaigazolt megrendelésben vagy a felek közötti szerződésben meghatározott alkalommal és időközönként, a jelen ÁSZF feltételei szerint, illetve az Smtv., a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: „Mttv.”), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grtv.”) rendelkezéseinek megfelelően közzéteszi,
 • a Megrendelő pedig vállalja, hogy a visszaigazolt megrendelésben vagy a felek közötti szerződésben meghatározott díjakat a Kiadó számára az előírt határidőig megfizeti.

 

4. Jelen ÁSZF hatálya külön és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is kiterjed a Megrendelő és a Kiadó közötti valamennyi jogviszonyra, megrendelésre, egyedi vagy keretszerződésre, kivéve, ha a Kiadó írásban másként állapodik meg a Megrendelővel.

 

A megrendeléssel, illetve a szerződések aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, és annak tartalmát magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

Reklámközvetítő vállalkozás, mint Megrendelő által kötött ügynökségi keretszerződés, illetve az annak keretében adott megrendelések tekintetében a reklámközvetítő köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit az általa képviselt reklámozókkal megismertetni, e kötelezettségéért teljes körű felelősséggel tartozik.

 

Az ÁSZF valamely rendelkezése és a visszaigazolt megrendelés vagy a felek által megkötött szerződés rendelkezései közötti eltérés esetén a visszaigazolt megrendelés vagy a szerződés rendelkezései irányadóak.

 

Az ÁSZF módosítását a Kiadó a változás hatálybalépését megelőző 15 nappal nyilvánosságra hozza és a változásról szóló értesítést megfelelően közzéteszi.

 

5. Jelen ÁSZF a Kiadó honlapjáról – radiodikh.hu/aszf – bárki által külön regisztráció vagy jelszó használata nélkül letölthető és megismerhető. Az ÁSZF internetes elérhetőségét a Kiadó az egyes sajtótermékek impresszumában és médiaajánlóiban is feltünteti.

 

II. A megrendeléssel kapcsolatos szabályok

 

1. A Megrendelő hirdetés közzétételét írásban postai úton vagy e-mailben, valamint a Kiadó székhelyén (1012 Budapest, Márvány utca 17.) személyesen megrendelőlap kitöltésével rendelheti meg.

 

2. A megrendelésnek tartalmaznia kell

 

 • szervezet esetén a Megrendelő nyilvántartott pontos elnevezését, székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és levelezési címét, adószámát, bankszámlaszámát, és kapcsolattartójának elérhetőségeit,
 • természetes személy Megrendelő esetén nevét, lakcímét és anyja nevét (vagy más, azonosításra alkalmas két adatát), bankszámlaszámát és elérhetőségeit,
 • annak a sajtóterméknek a nevét, amelyben a Megrendelő a Hirdetés közzétételét igényli,
 • a megjelenések kívánt számát,
 • a kívánt megjelenési dátumot vagy dátumokat,
 • a hirdetés méretét,
 • az elhelyezéssel, illetve a megjelenéssel kapcsolatos egyéb igényeket.

 

3. Lényeges feltételnek minősül a médiaszolgáltatás megnevezése, amelyben a közlemény megjelenik, illetve az egyes kereskedelmi közlemény típusok szerint:

 

 • egyedi reklámozási formánál:
  • a reklámsugárzás módja,
  • sugárzási időszaka,
  • sugárzási gyakorisága,
  • sugárzási díj (ha van árengedmény annak mértéke),
  • ha van gyártási szolgáltatás, akkor annak feltüntetése a díjjal együtt.
 • a támogatásnál:
  • időszak,
  • támogatási forma,
  • üzenet tárgya, hossza, megjelenés száma,
 • rotáció esetén:
  • ennek jelzése,
  • a támogatási díj
 • termékmegjelenítésnél:
  • tárgya,
  • időszaka,
  • formája (különös tekintettel a műsorra, műsorok száma, amelyben a megjelenés történik)
  • díja,
  • gyártási díj – ha van

 

A Szolgáltató jogosult az ajánlatában vagy a megrendelőnek küldött egyéb írásos formában egyéb feltételeket lényeges feltételnek minősíteni.

 

4. Megrendelések kötelező tartalmi kellékei:

 

Az egyedi reklámozási formánál a megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a megrendelő cégadatait,
 • ha a megrendelő reklámközvetítő, akkor a hirdető cégnevét és a reklámozó meghatalmazását a reklámközvetítésre,
 • ha a meghatalmazás még nincs a Szolgáltató birtokában;
 • médiaszolgáltatás megnevezését, amelyben reklámsugárzás megrendelésre kerül,
 • a reklámozott brand/termék vagy szolgáltatás nevét, illetve a reklámkampány tárgyát
 • ha a reklámfilm idegen terméket tartalmaz vagy a reklámozó két, vagy több terméke/brandje tartalmilag önálló egységként/hirdetésként jelenik meg, akkor ennek jelzése (ilyen esetekben a felár alkalmazására van lehetőség);
 • a reklámkampány keretében sugárzásra kerülő reklámfilm adatait (hosszát, címét, filmkódját, ha már sugárzott reklámfilmről van szó, a még nem sugárzott reklámfilm megrendelésnél ezt a körülményt kell külön feltüntetni), a kampányban több reklámfilm sugárzásának a megrendelése történik, akkor ennek jelzése filmekként a film már létező filmkódjával, ha nincs ilyen, akkor ennek feltüntetése;
 • a kampány/sugárzás időszakát, különös tekintettel az első és utolsó sugárzási nap feltüntetésére;
 • a kampánymegrendelés összegét naptári havi bontásban, forintban;
 • a kampány büdzséjéből a médiaszolgáltatásokra jutó részek, ha a több médiaszolgáltatásban való közlés a megrendelés tárgya;
 • a szerződés vagy a kampány megrendelő, illetve visszaigazolás szerinti napszakhasználatot – ha van ilyen megállapodás;
 • egyéb feltételeket (pl.: ha a kampánymegrendelés szerinti reklám tárgya, ha nem reklámozott termék, akkor ennek jelzését vagy tájékoztatási jelleggel a kampány vásárlási célcsoportja (ez nem tekinthető úgy, mint az adott célcsoport tekintetében nézettségi vállalás szerinti igénybejelentést), termékfa szerinti besorolás – ha termékkizárólagossági igény is van – a besorolás a Kiadó által a megrendelővel történő konzultáció mellett felülvizsgálható;
 • azon információkat, amelyek a reklám tartalma folytán befolyásolják a reklám műsorrendben történő elhelyezését a vonatkozó médiaigazgatási szabályok szerint;
 • mindazokat az információkat, amelyek a kampánymegrendelés szerződésszerű, illetve a felek között előzetesen létrejött megállapodás szerinti teljesítéséhez szükségesek;
 • a megrendelő cégadatait,

 

5. A Kiadó a megrendelést annak kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül e-mailben írásban visszaigazolja.

 

Amennyiben a Megrendelő a Kiadó visszaigazolásával kapcsolatban 24 órán belül, vagy a visszaigazolásban megadott határidőn belül nem jelez kifogást, a Megrendelő és a Kiadó között a hirdetési szolgáltatás igénybevételére irányuló jogviszony létrejött, és a Kiadó a megrendelt hirdetést a visszaigazolásban megjelölt módon és időben megjelenteti.

 

6. A Megrendelő a Hirdetés közzétételéhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép, rajz vagy nyomdai film és kromalin – a továbbiakban „Hirdetési anyag”) legkésőbb az alábbi időpontokig köteles hiánytalanul a Kiadó rendelkezésére bocsátani:

 

 • internetes és/vagy rádiós sajtótermékben történő közzététel esetén a kívánt megjelenési dátumot megelőző 3 munkanap

 

7. Különleges technikai megoldásokat igénylő közzététel esetén a Hirdetési anyag ( Egyedi reklám, illetve reklámozási forma: a médiaigazgatási- és reklámjogi szabályok által megengedett olyan reklámsugárzás, amely eltér a „klasszikus” reklámblokkban való szokásos sugárzástól, így többek között az osztott képernyős reklám, a hét ajánlata, egyedi reklámszpot sugárzás visszaszámlálóval/csak egy reklám felirattal, vagy anélkül, a reklám témájával összefüggő ID-k közötti reklámsugárzás, reklám ID nélküli egyedi szpot reklám felirattal, sting, virtuális reklám. Az itt felsorolt egyedi reklámozási formától eltérő egyedi reklámozási formák is lehetségesek a mindenkori a médiaszolgáltatásra hatályos médiaigazgatási szabályok keretei között;) rendelkezésére bocsátásának határidejében a Felek egyedileg állapodnak meg. A Hirdetési anyag határidőn túli leadása esetén a Kiadó nem garantálja a Hirdetés megrendelés szerinti megjelenését, illetve elhelyezését. Több Hirdetési anyag közzétételére irányuló folyamatos megrendelés vagy több megjelenési alkalomra szóló szerződés esetén amennyiben az új Hirdetési anyag nem érkezik meg a jelen pontban meghatározott határidőig, a Kiadó az előzőleg megjelent Hirdetés közzétételét ismétli meg, kivéve, ha a Megrendelő és a Kiadó egyedi megállapodásban eltérően rendelkeznek.

 

A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott Hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

 

8. A megjelentetni kívánt Hirdetéseknek meg kell felelniük az általános esztétikai és etikai normáknak, azok sem tartalmukat, sem formájukat illetően nem ütközhetnek jogszabályba, illetve nem sérthetik harmadik személyek, vagy a Kiadó jogát, vagy jogos érdekét.

 

9. Megrendelt Hirdetés közzétételének lemondására

 

 • a kívánt megjelenési dátumot megelőző 15. napig díjmentesen,
 • a kívánt megjelenési dátumot megelőző 7-15. nap közötti lemondás esetén a megrendelt Hirdetés hirdetési díja 50%-ának megfelelő kötbér megfizetése mellett,
 • a kívánt megjelenési dátumot megelőző 7 napon belül a megrendelt Hirdetés hirdetési díja 100%-ának megfelelő kötbér megfizetése mellett, van lehetőség. A Hirdetés közzétételének lemondása kizárólag írásban történhet, amelynek tudomásulvételét a Kiadó írásban visszaigazolja.

 

A megrendelt Hirdetés határidőn túli lemondása esetén, vagy a megrendelt Hirdetés kreatívjának határidőn túli érkezése, vagy elmaradása esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására (rendelkezésre állás).

 

III. A Hirdetések közzététele

 

1. A Kiadó egyedi esetekben a megrendelés alapján megjelenítendő Hirdetésről

 

 • internetes és/vagy rádiós sajtótermékben történő közzététel esetén a kívánt megjelenési dátumot megelőző 3 munkanapon belül, ún. hirdetési kreatívot (a továbbiakban: Hirdetési Kreatív) készít.

 

A Kiadó az általa készített Hirdetési Kreatívról a Hirdetés közzététele előtt kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére küld e-mail útján tervezetet. A Hirdetési Kreatív tervezetén a Megrendelő annak figyelembevételével kérhet javítást, hogy a Hirdetési Kreatív módosítására a Hirdetési anyag Kiadó rendelkezésére bocsátására a II.6. pontban meghatározott határidő lejárata után nincs lehetőség. A Megrendelő visszajelzésének hiányában a II.6. pontban meghatározott határidő lejárata után a Hirdetés a Megrendelő részére megküldött Hirdetési Kreatív szerint kerül közzétételre.

 

2. Amennyiben a Hirdetési Kreatívot a Megrendelő készíti, azt legkésőbb a II.6. pontban meghatározott határidőig köteles a Kiadó rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő által készített Hirdetési Kreatív átvételét a Kiadó írásban (e-mailen) visszaigazolja. Ezen leadott Hirdetési Kreatívokra is a jelen szerződés II.8. pontban foglaltak érvényesek.

 

3. A Kiadó a Megrendelő által átadott Hirdetési anyagon, illetve a Megrendelő által készített Hirdetési Kreatívon a Megrendelő külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a szükséges helyesírási, stilisztikai és egyéb nem tartalmi javításokat.

 

Amennyiben a Hirdetési anyagon vagy a Hirdetési Kreatívon tartalmi, érdemi változtatások, vagy a Hirdetés formáját lényegesen megváltoztató módosítások szükségesek, annak elvégzésére a Kiadó csak a Megrendelő jóváhagyásával jogosult. Amennyiben a Megrendelő jóváhagyását igénylő változtatások miatt a Hirdetés közzététele az eredeti megjelenési dátum szerint nem teljesíthető, a Kiadó a Megrendelő jóváhagyásnak kézhezvételét követően haladéktalanul nyilatkozik a legközelebbi lehetséges megjelenési dátumról.

 

4. A Kiadó a megrendelt, és a jelen ÁSZF-nek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő Hirdetéseket a megrendelés feltételei szerint közzéteszi, kivéve, ha a közzététel meghiúsulását rajta kívül álló ok eredményezte.

 

A Kiadó az időben átadott és elfogadott, jó minőségű Hirdetési anyag, illetve Hirdetési Kreatív alapján szavatolja a Hirdetés kifogástalan megjelenését.

 

5. Ha a Hirdetés a Kiadó mulasztásából a megrendeléstől eltérően vagy egyébként hibásan jelenik meg, illetve egyáltalán nem jelenik meg, a Kiadó – a Megrendelő kérésére – a hirdetést térítésmentesen egy alkalommal ismét megjelenteti. A jelen pont szerinti ismételt közlésen túlmenően a Kiadót semminemű egyéb kötelezettség nem terheli.

 

6. A Kiadó jogosult visszautasítani azon Hirdetések közzétételét, amelyek a hatályos jogszabályi rendelkezésekbe, illetve az ÁSZF II.8. pontjába ütköznek, vagy a Hirdetésekkel szembeni elvárások tekintetében aggályosak. A Kiadó nem vállal felelősséget a Hirdetés megjelenésének a Kiadónak fel nem róható okból történő elmaradásából bekövetkező károkért.

 

7. A Kiadó által készített Hirdetési Kreatív, az ahhoz felhasznált grafikák, egyéb grafikai elemek a Kiadó tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak a Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.

 

8. A Megrendelő által átadott Hirdetési anyagot, illetve a Megrendelő által készített Hirdetési Kreatívot a Kiadó nem őrzi meg és nem küldi vissza.

 

IV. Fizetési feltételek

 

1. A Kiadó az egyes sajtótermékek hirdetési felületein megjelentetni kívánt Hirdetések hirdetési díjait az adott sajtótermék Médiaajánlójában teszi közzé.

 

2. Amennyiben a Kiadó a Megrendelő részére a hirdetési díjból mennyiségi, gyakorisági vagy egyéb kedvezményt biztosít, annak mértékét, illetve részletes feltételeit a megrendelés visszaigazolása vagy a felek között létrejött szerződés tartalmazza.

 

Folyamatos megrendelés vagy keretszerződés esetén, amennyiben a Megrendelő a jogviszony időtartamára lekötött hirdetési mennyiséget nem rendeli meg, a Kiadó választása szerint jogosult a biztosított kedvezmények visszafizetését igényelni, vagy a közzétett Hirdetések teljes hirdetési díját kiszámlázni.

 

3. A Felek eltérő megállapodása hiányában

 

 • Kiadó hirdetési szolgáltatásait első alkalommal igénybe vevő Megrendelő,
 • a megrendelést a Kiadó ügyfélszolgálati irodáiban személyesen adó Megrendelő,
 • politikai hirdetések közzétételének Megrendelője,
 • a Kiadó felé 30 napon túli tartozással rendelkező Megrendelő,
 • a csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, illetve végrehajtás alatt álló Megrendelő
 • a hirdetési díjat a Hirdetés közzétételét megelőzően készpénzzel vagy átutalással köteles megfizetni, a Kiadó által kiállított díjbekérő vagy számla alapján, annak kézhezvételét követő napon.

 

Egyebekben a Kiadó a hirdetési díjról a Hirdetés közzétételét követően állítja ki számláját. A hirdetési díj ellenértékét a Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles átutalással megfizetni a Kiadó részére.

 

4. Folyamatos megrendelés vagy keretszerződés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a hirdetési díjakat tárgyidőszakonként összesíti és számlázza az alábbiak szerint:

 

 • internetes és /vagy rádiós sajtótermékben történő közzététel esetén
  • egy hónapnál rövidebb hirdetési kampány esetén a kampány végén,
  • egy hónapnál hosszabb hirdetési kampány esetén havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 3. napjáig,

 

5. A Kiadó indokolt esetben előleget kérhet a hirdetési díjból, ebben az esetben a Kiadó előlegbekérőt, díjbekérőt állít ki a Megrendelő számára.

 

6. Amennyiben a Megrendelő a számlán szereplő fizetési határidőig nem emel kifogást a számlán szereplő bármilyen adat, illetve a hirdetési díj ellen, úgy a számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha a Megrendelő a számla összegét részben vagy egészben kifogásolja, azt írásban köteles jelezni a Kiadónak, jogos kifogás esetén a Kiadó jóváíró vagy helyesbítő számlát állít ki.

 

7. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó a további Hirdetések közzétételét külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a biztosított kedvezményeket egyoldalúan visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre, illetve a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

A Megrendelő fizetési késedelme esetén köteles a Kiadó részére a Ptk. 6:155. § (2) szerinti behajtási költségátalányt megfizetni.

 

V. Felelősség

 

1. Megrendelő a Kiadó hirdetési szolgáltatásait kizárólag jogszerű célokra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, jelen ÁSZF-fel és a megkötött keretszerződéssel vagy egyedi szerződéssel összhangban veheti igénybe.

 

2. A Megrendelő teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a nevében eljáró személy rendelkezik a szükséges felhatalmazással a megrendelésre, illetve a Kiadóval való szerződéskötésre.

 

A Kiadó nem köteles vizsgálni a felhatalmazás meglétét, illetve terjedelmét, ugyanakkor a felhatalmazás hiányára hivatkozással jogosult a megrendelést, illetve szerződéskötést visszautasítani, ha a felhatalmazás hiánya az eset körülményei alapján nyilvánvaló.

 

3. A Megrendelő teljes felelősséggel és szavatossággal tartozik a Hirdetés tartalmának valódiságáért, jogszerűségéért, valamint azért, hogy a Hirdetés nem sérti harmadik személyek jogait vagy jogos érdekeit. Amennyiben a Megrendelő e kötelezettségét megszegi, és a Megrendelő Hirdetésével kapcsolatosan emiatt harmadik személyek bármilyen igénnyel lépnek fel a Kiadóval szemben, továbbá amennyiben a Megrendelő Hirdetésének tartalma miatt a Megrendelő jogszabályban foglalt kötelezettségeinek megszegéséből eredően a hatóságok, bíróságok a Kiadóval szemben bírságot szabnak ki, vagy egyéb jogkövetkezményt alkalmaznak, a Megrendelő közvetlenül köteles helytállni a Kiadó helyett a jogosultakkal, illetve a hatóságokkal, bíróságokkal szemben, azok mindennemű követeléséért.

 

A fentieken túlmenően a Megrendelő teljes körűen köteles megtéríteni a Hirdetés jogsértő voltával összefüggésben a Kiadónál felmerült valamennyi kárt és költséget, ideértve a Kiadó jó hírnevének sérelme miatt keletkezett kár megtérítését is, továbbá sérelemdíjat, egyéb költséget.

 

4. Amennyiben a Kiadó hibás teljesítése, vagy egyéb szerződésszegése a Megrendelőnek kárt okoz, a Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a hibás teljesítéssel vagy egyéb szerződésszegéssel érintett megrendelés ellenértékére korlátozott.

 

5. A Megrendelő – a Kiadó kifejezett és írásos hozzájárulása nélkül – nem jogosult a Kiadó védjegyeit, illetve más szerzői jogi védelem alatt álló dokumentumait referenciaként felhasználni, saját honlapján közzétenni, továbbá nem jogosult a Kiadó, vagy a Kiadó által kiadott sajtótermék nevét bármilyen módon feltüntetni vagy felhasználni a Kiadó sajtótermékében megjelentetett más hirdetésben.

 

6. A Megrendelő köteles tartózkodni az olyan magatartástól, információközléstől, amely sérti vagy sértheti a Kiadó vagy a Kiadó cégcsoportjának jó hírnevét vagy üzleti érdekeit.

 

VI. Adatvédelem

 

1. Megrendelő a megrendeléssel hozzájárul a megrendelés során átadott személyes adatoknak és információknak a megrendelés teljesítése érdekében történő kezeléséhez.

 

2. A Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban kezeli.

 

VII. Reklámadó

 

A Kiadó jelen ÁSZF keretében nyilatkozik arról, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényen alapuló reklámadó fizetési kötelezettség a Kiadó által kiadott sajtótermékekben megjelent hirdetésekre tekintettel a Kiadót terheli. A Kiadó egyúttal kötelezettséget vállal a reklámadó bevallására és befizetésére, továbbá a vonatkozó jogszabályokban előírtak maradéktalan teljesítésére.

 

VIII. Titoktartási kötelezettség

 

1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyeztetések, valamint a Megrendelések teljesítése során, vagy azt követően – akár szóban, akár írásban, vagy bármely egyéb módon – tudomására jutott valamennyi, a Kiadó működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, ügyfeleivel kapcsolatos műszaki, jogi, üzleti, gazdasági, pénzügyi információ, tény, adat, megoldás, dokumentum, nem nyilvános információ üzleti titoknak minősül (a továbbiakban: „Üzleti Titok”).

 

2. Megrendelő köteles biztosítani az Üzleti Titok bizalmas kezelését, és kötelezettséget vállal arra, hogy az Üzleti Titkot a Kiadó érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezeli, azt harmadik félnek – a Kiadó írásos hozzájárulása nélkül – semmilyen célból nem adja át. A Megrendelőnek úgy kell eljárnia, hogy megakadályozza illetéktelen személyek hozzáférését, illetve köteles biztosítani a titoktartási kötelezettsége teljesítése során az Üzleti Titok megtartásához szükséges informatikai és technikai hátteret.

 

Nem magánszemély Megrendelő felelős a munkaviszonyban, tagsági jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, megbízottak, alvállalkozók, vagy más módon a nevükben eljáró személyek esetében a titoktartásra vonatkozó előírások betartásáért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy jogutódlás esetén jogutódja a titoktartásra vonatkozó kötelezettségeket megismerje, és nyilatkozzon arról, hogy ezeket megtartja.

 

3. A Megrendelő köteles megtéríteni a Kiadónak minden olyan kárát, amely a jelen ÁSZF, vagy a Felek közötti szerződés által meghatározott titokvédelmi kötelezettsége megszegése miatt következik be.

 

4. A jelen fejezetben foglalt kötelezettségek a Megrendelőt időbeli korlátozás nélkül terhelik.

 

IX. Záró rendelkezések

 

1. A jelen ÁSZF rendelkezései által nem szabályozott kérdésekben hatályos magyar jogszabályok, különösen a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvényszabályai az irányadók.

 

2. A Felek az esetleges jogvitákat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntése a Polgári Perrendtartás általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint történik.

 

A Felek esetleges jogvitáira a magyar jog az irányadó.

 

3. Jelen ÁSZF-et a 2021. 12. 17 napját követően adott megrendelések, illetve megkötött szerződések esetében kell alkalmazni.

 

Budapest, 2021. 12. 17.

 

Első Roma Média Kft.