Általános Játékszabályzat

Az Első Roma Média Kft. (továbbiakban: Szervező) által indított nyereményjátékokra (továbbiakban: Játék), amely a Szervező honlapján és Facebook oldalán megjelennek a következők vonatkoznak:

  • A játékban való részvétel önkéntes és a részvétellel automatikusan elfogadják a játékszabályzatot. A Játékos elismeri, hogy teljes körűen megismerte és értelmezte a jelen Általános Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta.
  • A játék szervezője: Első Roma Média Kft. – a továbbiakban: „Szervező”, Székhely: 1012 Budapest, Márvány utca 17., Cégjegyzékszám: 01-09-384496, Adószám: 29251009-2-41

Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:

  • 18. életévét betöltött állampolgár és rendelkezik az érvényes fényképes igazolvánnyal
  • a Szervező webes felületen vagy Facebook oldalán feltett kérdésre adott tippjét elküldte a jatek@radiodikh.hu email címre, vagy a leírásban kért felületre.
  • A tipp beküldésével elfogadja az Általános Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatai kezeléséhez

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg az Általános Játékszabályzatban feltételeknek, és ezáltal nem fogadja el a Részvételi feltételeket, akkor a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

A webes felületen vagy Facebook posztban ismertetett nyeremény(eke)t a helyes megfejtést beküldők között sorsolja ki a Szervező, azok között, akik megfelelnek a Részvételi feltételeknek. A Játék során minden játékos egyszer tippelhet, egy valós email címmel játszhat. Azonban, ha egy e-mail címről több helyes válasz érkezik, akkor a legkorábban beérkezett helyes megfejtés lesz érvényes a Játék ideje alatt.

 

Nyeremény

A Játékhoz tartozó nyeremény(eke)t mindig az aktuális Facebook posztban vagy weboldalon történő leírásban ismertetjük. A Nyertes(eke)t – a Játék leírásától függően – Facebook üzenetben vagy válasz e-mailben értesítjük. A kiértesítés 10 munkanapon belül történik. A kiértesítésekben szerepel a nyeremény átvételéhez szükséges információk, a Szervező jogot formál a Nyertes személyes adatira, amennyiben ez szükséges a nyeremény átadásához. A nyeremények személyes átvétele az Első Roma Média Kft. által megjelölt helyen lehetséges, amennyiben postázás útján történik az átadás a postaköltség a Szervezőt terheli. A Szervező a postai küldeményekért felelősséget nem vállal. A nyeremények ajánlott csomagként kerülnek átadásra, viszont a postára adástól kezdve a felelősség nem a Szervező terheli.

Amennyiben a Játékos nem küldi el – válasz e-mailben vagy Facebook üzenetben – a meghatározott időtartamig adatait a Szervező újabb Nyertest jelölhet ki. A Nyertes nem ruházhatja át nyereményét és nem válthatja készpénzre. A nyeremény átvétele személyhez kötött, illetve megfelelő meghatalmazással más is átveheti a Nyertes nevében.

 

Adatvédelem

A Játékos a Játékban való részvétellel

  • automatikusan elfogadja jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, e-mail címét, lakcímét, nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában résztvevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
  • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá a játékban való részvétellel automatikusan feliratkozik a dikhtv.hu hírlevelére is (a hírlevélről egy gombnyomással leiratkozhat).
  • A játékban való részvétel önkéntes alapon működik.
  • A nyereményjátékban részt vett személyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező ellenőrizze adatainak valódiságát, fényképes igazolvány alapján.
  • A Játék nyertese(i) vállalja(k), hogy a Szervező a nyereményjáték során közzé tegye nevét(üket), illetve a nyerés tényét. A közzététel kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban történhet. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az általa kisorsolt nyeremény(ek)et nyilvános keretek között adja át, amelyről audió, fotó és videó anyag is készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül

 

Kizárt személyek

A Szervező által közzétett nyereményjátékokban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos cég munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a természetes személyek, akik a nyereményjáték elkészítésében közvetlen szerep vállalta. A Szervező kizárhatja azt a Játékost, aki nem felel meg az Általános Játékszabályzatban feltett részvételeknek, nem fogadja el a Játék által közzétett részvételi feltételeket, valamint, ha felmerül a gyanú manipulációra, szabálytalan játékra vagy csalásra a Játékossal kapcsolatban. Továbbá kizárásra kerül az a Játékos, aki a nyeremény átvételéhez szükséges adatok kiadását hátráltatja, a kiértesítés után 5 munkanappal sem jelentkezik a nyereményért.

 

Az Általános Játékszabályzat elérhető a www.radiodikh.hu weboldalon, illetve a Rádió Dikh Facebook oldalán.

A Szervező fenntartja a jogot az Általános Játékszabályzat módosítására és kiegészítésére.

 

Szerzői Jogok Felhasználási feltételei

A radiodikh.hu domain névhez tartozó valamennyi internetes oldalon (a továbbiakban együtt: „Honlap”-on) található összes tartalom az Első Roma Média Kft., mint kiadó (a továbbiakban: Kiadó) szellemi tulajdona és szerzői jogi védelem alatt áll.

Bármely személy, aki a Honlapra látogat, bármely oldalát megnyitja, minden további jogcselekmény és feltétel nélkül tudomásul veszi és elfogadja a jelen szerzői jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A Kiadó fenntartja magának a Honlapon megjelenő minden tartalom, mint szerzői jogi mű valamennyi szerzői jogát, így különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánosságra hozatalhoz, a szerző nevének feltüntetéséhez, a mű egységének védelméhez, a többszörözéshez, a terjesztéshez, a nyilvánossághoz közvetítéshez és tovább közvetítéshez, az átdolgozáshoz fűződő valamennyi jogot.

A Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Honlap, vagy azon szereplő bármely tartalom egészének vagy egy részének (cikkeknek, reklámoknak, szövegnek, fényképnek, kép- és hangfelvételnek, videónak, bloggnak, stb.) bármely módon történő felhasználása, terjesztése, másolása, hozzáférhetővé tétele, tárolása, megváltoztatása (pl. egyes részleteinek elhagyása, részelemek kiemelése), kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználás eseteit.

A Honlapról hírt, információt, értesülést átvenni kizárólag változtatás nélkül, a Honlapra történő egyértelmű hivatkozás feltüntetésével lehetséges.

A Rádió Dikh és partnereinek a honlapon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak. A törvény szerinti szabad felhasználás esetét kivéve tilos a fotók, képaláírások és egyéb szövegek mindennemű felhasználása, így különösen a többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz történő közvetítése, átdolgozása, kiállítása, számítástechnikai eszközön vagy elektronikus adathordozón történő tárolása. A szerzői jogról szóló törvény szerint szabad felhasználásnak minősül különösen: a természetes személy által magáncélra készített másolat, továbbá szemléltetés céljából iskolai oktatás keretében vagy tudományos kutatás céljából történő átvétel, feltéve, hogy ezen felhasználások a cél által indokolt terjedelmet nem haladják meg, a forrást és a szerző nevét feltüntetik és az átvételek jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálják. Minden egyéb célú felhasználáshoz a jogtulajdonosok előzetes írásbeli engedélye szükséges.”

A szerzői jogok megsértése polgári jogi és büntető jogi jogkövetkezményeket von maga után.

A Kiadó a szerzői jogok sérelme esetén – egyéb igényérvényesítési lehetőségei mellett – követelheti a jogsértés abbahagyását, a jogsértéstől eltiltást, elégtétel adását, a jogsértő részéről és költségén az elégtétel megfelelő nyilvánossághoz közvetítését, az elért gazdagodás visszatérítését, kártérítést és sérelemdíjat. A szerzői jogok megsértésének egyes eseteit a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény bűncselekménynek minősíti és szabadságvesztés büntetéssel fenyegeti.